Main content

Alert message

התמחות בביואינפורמטיקה

את ההתמחות ניתן לעשות כחלק מהלימודים לתואר שני בכל אחד מהחוגים הביולוגיים: ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, ביולוגיה של האדם, ביולוגיה ימית, או נוירוביולוגיה. ההתמחות בביואינפורמטיקה כוללת 14 שש"ס של קורסי חובה (כולל קורסי חובת-בחירה). במקביל ילמדו הסטודנטים קורסים מהחוג הרלוונטי ובהתאם לדרישות מסלול הלימודים של אותו חוג. כמו כן, ניתן לקחת קורסי בחירה בביואינפורמטיקה, שיספרו במניין השש"ס הכולל לתואר. הרכבת תכנית הלימודים תהיה בתיאום עם המנחה של עבודת הגמר ודורשת את אישור המנחה והחוג של הסטודנט/ית.

קורסי חובה

קורס מבוא אחד הינו חובה לכלל הסטודנטים:

שם הקורס

מרצה

היקף

מס' קורס

סמסטר א':

 

 

 

שיטות מחקר בביואינפורמטיקה

מיקי קוזלוב, איל פריבמן

4 שש"ס

221.4425

קורס נוסף הינו חובה למי שלא למד תכנות בתואר הראשון:

סמסטר א':

 

 

 

תכנות Python לביולוגים

אמיר כהנים

3 שש"ס

221.4433

 

קורסי חובת-בחירה

נדרשות 14 שש"ס בסך הכל, כולל את קורסי החובה (אחד או שניים) וקורסים מתוך הרשימה הבאה. קורס המבוא הוא דרישת קדם לכל קורסי חובת-הבחירה.

שם הקורס

מרצה

היקף

מס' קורס

סמסטר א':

     

אלגוריתמים בגנומיקה חישובית

שגיא שניר

3 שש"ס

221.4424

בקרת גנים במהלך התפתחות עוברית ובאבולוציה (פעם בשנתיים; יועבר בתשע"ח) סמדר בן טאבו דה-לאון 2 שש"ס 227.4018
ביואינפורמטיקה מבנית - מפונקציה ועד לתכנון תרופות

מיקי קוזלוב

3 שש"ס

 
סטטיסטיקה בשפת R אבי בר מסדה 3 שש"ס 221.5408
מיפוי גנומי
איל פריבמן 2 שש"ס

221.4406

מיקרוביולוגיה ימית
דניאל שר 2 שש"ס

227.4006

סמינר מחקר בביולוגיה כמותית ומודלים
דניאל שר 2 שש"ס

בין הסמסטרים: סדנא בביואינפורמטיקה דניאל שר, איל פריבמן

3 שש"ס

 

סמסטר ב':

     

שיטות הסתברותיות בגנומיקה

שגיא שניר

3 שש"ס

221.4420

יסודות האבולוציה המולקולרית איל פריבמן 2 שש"ס

221.4412

שעונים ביולוגיים ערן טאובר 2 שש"ס 221.4023
אבולוציה מיקרוביאלית שרית אברני 2 שש"ס 221.4022

 

מערכת שעות תשע״ח

סדנא מרוכזת

כל שנה בחופשת הסמסטר נלמד סדנא מרוכזת בביואינפורמטיקה לאורך שבוע (חמישה ימים מלאים).

8-12/2/2015: Workshop on Environmental Genomics and the Human Microbiome
סדנא על ריצוף גנומי של דוגמאות סביבתיות (בשיטות Next Generation Sequencing) וניתוח של נתונים מסוג זה לצורך השוואת ביטוי גנים.

21-25/2/2016: Transcriptomics workshop
סדנא על ריצוף רנ״א (בשיטות Next Generation Sequencing) וניתוח של נתונים מסוג זה לצורך השוואת ביטוי גנים.

5-9/2/2017: Workshop on omics of non-model organisms
סדנא על ריצוף גנומי של מינים חדשים (בשיטות Next Generation Sequencing) הרכבת הרצפים (assembly) וזיהוי גנים (annotation).

18-22/2/2018: Workshop on statistics and data visualization for omics
סדנא על אנליזות סטטיסטיות והצגת גרפית של נתונים מריצוף גנומי/טרנסקריפטומי/מטה-גנומי (בשיטות Next Generation Sequencing).

17-21/2/2019: Workshop on omics of omics of environmental and host-associated microbiomes
סדנא על ריצוף גנומי של דגימות מיקרוביאליות מהסביבה או מגופם של מאחסנים (בשיטות Next Generation Sequencing) ניתוח הרצפים ואנליזות סטטיסטיות.

* לפרטים ניתן לפנות לאיל פריבמן ודניאל שר.