Main content

Alert message

לימודים לתואר שני

בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מתקיימת פעילות מחקרית מגוונת בשלל נושאים. על התלמידים ליצור קשר עם מנחים פוטנציאלים עוד בטרם החלו בהליך ההרשמה. בהתאם לזמינות המשאבים וכפוף להחלטות ועדת ההוראה, יעניק החוג מלגות קיום לתלמידים מצטיינים.

 

ועדת הוראה- מסטר: ד"ר רמי רשף (יו"ר), פרופ' משה ענבר, ד"ר איל פריבמן.

ועדת הוראה- מסטר ביואינפורמטיקה: ד"ר איל פריבמן (יו"ר), ד"ר שגיא שניר, פרופ' אברהם קורול, ד"ר דניאל שר.

ועדת דוקטוראט: פרופ' עדו יצחקי (יו"ר),  ד"ר מלכה הלפרין, פרופ' ציון פחימה, ד"ר רחל בן שלמה.

לפרטים על תוכנית ההתמחות ביואינפורמטיקה

 

תנאי קבלה

לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון במדעי החיים (B.Sc.), ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו“ל, שציונם הסופי המשוקלל הוא לפחות 83.

מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר למזכירות עם הרשמתם גיליונות ציונים מעודכנים של לימודיהם הקודמים, שני מכתבי המלצה,קורות חיים ומכתב קצר המתאר את המניעים והשאיפות להשתלבות במחקר ובלימודים בחוג. המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר או להקל בתנאי הקבלה הנ“ל.

 

 

מבנה הלימודים

הלימודים בחוג הם במסלול א׳ בלבד, הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בהיקף של 14 שש“ס, קורסי בחירה בהיקף של 14 שש“ס וקורסי עזר ללא ניקוד (להלן). תלמידי החוג מתבקשים לעיין בתקנון האוניברסיטאי ללימודים לתואר שני לקבלת פרטים נוספים, כמו: בחינות, ציונים ועבודות, הפסקה/חידוש/הארכה/ חופשה מלימודים, נוהל ערעור על ציוני קורסים ועוד. כתובת האתר: http://research.haifa.ac.il/~graduate

 

 

משך הלימודים

משך הלימודים כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית, שנתיים. במקרים חריגים, ולאחר אישורה של הוועדה החוגית לתואר שני, ניתן יהיה לקבל ארכה מוגבלת לסיום התזה.

 

 

כתיבת הצעת המחקר ואישורה

עד לסיום השנה הראשונה חייבים התלמידים להגיש הצעת מחקר שתועבר לשיפוט. הצעת המחקר תכיל את המרכיבים הבאים: עמוד שער, תקציר (כשליש עמוד), מבוא, היפותזה ומטרות, שיטות וחומרים, לוח זמנים, תוצאות ראשוניות (אם יש) ורשימה ביבליוגרפית מאורגנת באופן שיטתי ואחיד. היקף ההצעה לא יעלה על 10 עמודים, חובה להקפיד על עריכה לשונית ומדעית של ההצעה.

את הצעת המחקר יש להגיש בעותק קשיח (לא כרוך) ועותק אלקטרוני (חתומים ע"י המנחה) למזכירות החוג. המעוניינים לכתוב את הצעת המחקר והתזה באנגלית, מתבקשים להעביר לוועדת המוסמך בקשה מנומקת ומכתב תמיכה מהמנחה.

 

 

כתיבת התזה ואישורה

לאחר שקיבלו את אישור המנחה להגשת התזה לשיפוט על התלמידים לגשת לרשות ללימודים מתקדמים עם עותק מודפס (לא כרוך) לצורך בדיקה צורנית של העבודה.

לאחר קבלת האישור מהרשות ללימודים מתקדמים, יש להגיש לחוג 3 עותקים חתומים ע"י המנחה.

הרכב הציון הסופי: 30% ציוני הקורסים, 50% עבודת התיזה, 20% בחינת גמר.

 

מערכת שעות תשע״ח (סמסטר א+ב)

מערכת שעות תשע״ח (סמסטר ב עם חדרים)

מערכת שעות תשע״ח בתוכנית ביואינפורמטיקה