Edi Barkai

דיקן

פרופסור אדי ברקאי
בניין רב תכליתי קומה 2 חדר מספר 241
טלפון : 04-8288077/8
E-mail: ebarkai@research.haifa.ac.il

Nimrod Lahav

ראש מנהל

נמרוד להב
בניין רב תכליתי קומה 2 חדר מספר 241
טלפון : 04-8288079
E-mail: nlahav@univ.haifa.ac.il

Yair Gilboa Bellehsen

מנהל תפעול

יאיר גלבוע בלכסן
בניין רבין,קומה 5,חדר מס 5034
טלפון : 04-8288404
e-mail: yair@univ.haifa.ac.il

Barak Carmi

 מנהל מתקני חיות

ד"ר ברק כרמי
בניין רבין , קומה 5
e-mail: bcarmi@univ.haifa.ac.il

dana fridman batito

רכזת פקולטה ואחראית מינויים

דנה פרידמן-בטיטו
בניין רב תכליתי קומה 2 חדר מספר 241
טלפון : 04-8288077
E-mail: dfridman@univ.haifa.ac.il

jennie Namme

מזכירת הפקולטה

ג'ני נעמה
בניין רב תכליתי קומה 2 חדר מספר 241
טלפון : 04-8288078
E-mail: jnaama@univ.haifa.ac.il

חוגים

מחלקת אחזקה ובתי חיות

מחלקת מחשוב ותמיכה

נותני שירות

מנהלי מעבדות