החוג לפיזיקה – סמינר

By Prof. Serge Galam
Do humans behave like atoms? An answer from sociophysics

תאריך ושעה: 

מרץ 30, 2022
14:00

מיקום: 

זום
Prof. Serge Galam
SciencesPO/CEVIPOF Centre de recherches politiques (UMR du CNRS), Paris