Dr.

Alina Alkobi

Lab manager - Prof. Kobi Rosenblum

Email: aelkobi@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-8240015