Dr.

Meirav Avital Shaham

Lab manager - Dr. Mickey Kosloff

Email: mavitals@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-6647903