Dr.

Rinat Bar Shalom

Lab manager- Prof. Fuad Fares

Email: rbar-shal@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-8280724