Dr.

Rinatia Maaravi Hesseg

Lab Manager- Prof. Avi Karni

Email: rmaaravi@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-8240908