Dr.

Eti Katan Zauchu

Lab manager - Dr. Sarit Avrani

Email: ecattan-t@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-8240179