Dr.

Daniel Melamed

Lab manager - Prof. Adi Livnat

Email: dmelamed@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-6647989