Dr.

Lital Sharvit

Lab manager

Email: lsharvit@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-6647927