Dr.

David Trupin

Lab manager - Prof. Nir Sapir

Email: dtroupin@univ.haifa.ac.il

Phone: 04-8247229