ועדת האתיקה להערכת מחקרים עם בני אדם

בהתאם להחלטות הסנאט מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בהשתתפות בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.

חוקרים השייכים לפקולטה למדעי הטבע, מוזמנים להגיש בקשה לאישור ביצוע המחקר לוועדת הפקולטטית לאתיקה במחקר בבני אדם. 

כללי

על הבקשה להיות מוגשת בחתימת החוקר הראשי/האחראי במחקר.

תוקף אישור ועדת האתיקה הוא 4 שנים.

בקשות שתוגשנה לא מלאות בהתאם למפורט להלן לא תיבדקנה, והמסמכים יוחזרו למגיש/ה.
הוועדה עושה כל מאמץ על מנת לסיים את תהליך הקריאה וקבלת האישור בהקדם. מומלץ להגיש את הבקשה לפחות חודש מראש.

ליווי אתי

לתשומת לבכם: ניתן להתייעץ עם יו"ר ועדת האתיקה, ד"ר שני שטרן באשר להתלבטויות אתיות העולות במהלך בניית פרוטוקול המחקר כמו גם במהלך ביצועו בפועל של המחקר באמצעות האי-מייל:sstern@univ.haifa.ac.il.

הגשת פניות לוועדת האתיקה

החל מסמסטר ב', תשפ"ג, הפניות לוועדת האתיקה תוגשנה באופן מקוון באמצעות מערכת "אתי".

רצ"ב:

 1. קישור לפתיחת טופס פנייה לוועדה.
 2. קישור לממשק הניהול של המערכת, באמצעותו תוכלו לעקוב אחר הבקשות שהשתתפתם בהן.
 3. קישור להדרכה על הפעילות במערכת המקוונת

קריטריונים להגשת בקשה לאישור במסגרת הליך מהיר 

 דגשים והנחיות להגשת מחקר לאישור ועדת האתיקה

 1. מסמך דגשים 1 
 2. מסמך דגשים 2 – בניית מחקרי ראיונות ותצפית בפורמט מקוון 
 3. מסמך דגשים 3
 4. מסמך דגשים 4

 המסמכים אותם יש להגיש במסגרת בקשה לוועדה:

 1. טופס פניה לוועדת האתיקה הפקולטטית
  טופס בעברית
  English Form
 2. דף הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת
 3. תיאור המחקר
 4. נספחים 
 5. אישור קורס אתיקה CITI (או אישור GCP)